Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T16:43:47+01:00
1.Jakie są podstawowe jednostki długości, masy i czasu w układzie SI?
2. Wymień najważniejsze przyczyny niepewności wyników pomiarów.
3. Co oznaczają przedrostki np.: kilo - mili - centy - przed nazwą jednostki?
4. Co nazywamy ciężarem przedmiotu?
5 W jaki sposób przedstawiamy graficznie siłę?
6.O czym informuje nas początek, a o czym koniec wektora obrazującego siłę?
7. Czy mając różne siły przedstawione graficznie ( w takiej samej skali) potrafisz powiedzieś która z nich ma największą wartość?
8. Czy znajac skalę, potrafisz przedstawić graficznie dana siłę?
9. Wyjaśnij na wymyślonym przez Ciebie przkładzie, co nazywamy siłą wypadkową.
10. Co możemy powiedzieć o siłach działajacch na ciało, jeżeli wypadkowa tych sił jest równa zeru?
11. Podaj przykład sytuacji, w której wartosć siły wypadkowej sił działajacch na ciało jest równa zeru.
12. Do czego służy siłomierz?
13. Czy znasz zależność wydłuzenia sprężyny od działającej na nią siły?
14. Czym różni się wykres zalezności wydłuzenia od działającej siły zrobiony dla spręzyny "twardej" od wykresu zrobionego dla sprężyny "miękkiej"?
15. Czy potrafisz wyznaczyć, korzystając z siłomierza, przybliżona masę przedmiotu?
16. Czy znajac masę przedmiotu, potrafisz podać (w przybliżeniu) jego ciezar?
17. Czy i jak zmienia się masa kosmonauty po wyladowaniu na księzycu?
18.yjaśnij dlaczego podniesie nie przedmiotu na księżycu ymaga użycia mniejszej siły niż na podniesienia go na ziemi.
19 czy wiesz o cyzm infomuje nas momet siły?
20.czy potrfafisz obliczyć moment siły znając jej ramię i wartość?
21. wjaśniej na ybranym prez siebie przykładzie pojęcie wypadkowego momentu sił
22.
Czy potrafisz wyznaczyć środek ciężkośći figury wyciętejz tektury?
23 wuhjaśnij jakie dźwignie nazyami jednostronnymi aa jakie dwustronnymi.
24wskaż przykłady narzędzi działających zna zasadzie dźwigni
25Mając kaałek sdeski lub linijkę zademonstruj działania obu drodzajów dźigni
26czy potrafisz wyznaczyc masę dowolnego przedmiotu za pomocą dźwigni i odważnika o danej masie?
27. wymień znane ci rodzaje bloczków i korzyści wynikające z ich stoswanioa
28w jaki sposób można ZROBIĆ ZE SPRĘŻYNY sIłomierz
29narysuj dwie dowolne siły działające na koło rowerowa znajdź ramiona tych sił
30 w jaki sposób można wyważyć koło od roweru
31 wyajśnij co dzieje sięz figurąw zależności od położenia środka ciężkośći zględem punktu w którym figura jest oparta lub zawieszona
32czy amsa przedmiotu wyznaczona na księżycu za pomocą wagi szalkowej z odważnikami których masa byłaby wyznaczona naziemi, jest rzeczywistą masą przedmiotu?


wreszce koniec, jednak dałaś za moało punktów wiesz ile pisania? połowe musisz sama odszyfrować bo mi się nie chciało starać :) a ty nie masz książki czy co? to sobie kup!
5 4 5