Ułóż pytania do haseł :
1. Anafora
2. Liryka pośrednia
3. Monolog wewnętrzny
4. Paradoks
5. Komizm
6. Stoik
7. Ikonografia
8. Epikurejczyk
9. Asceta
10. Żywoty Świętych
11. Panegiryk
12. Sceptyk
13. Cynik
14. Legenda

Najlepsza odpowiedź do wypowiedzi z wszystkimi pytaniami !!

1

Odpowiedzi

2009-11-07T17:25:08+01:00
1)Celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wypowiedzi, to?
2)Liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją,to?
3) Przedstawienie w utworze epickim przebiegu życia wewnętrznego postaci, jej myśli, spostrzeżeń itp,to?
4) Zdanie, którego założenia są możliwe do spełnienia, a wnioski z nich wyciągnięte są wzajemnie sprzeczne,to?
5)Zdarzenie życiowe lub sytuacyjne, a także właściwość dzieła literackiego lub dzieła sztuki, skłaniające odbiorcę do wesołości i śmiechu,to?
6)Człowiek spokojny i opanowany,to?
7)Dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki,to?
8)Człowiek ceniący ponad wszystko przyjemności i uciechy życia,to?
9)Człowiek który uporczywie odmawia sobie rzeczy których pragnie,to?
10)Piśmiennictwo cieszące się wielką popularnością w Europie od przełomu IV i V w, to?
11)Utwór okolicznościowy, prozaiczny lub wierszowany, najczęściej uroczysty, wysławiający daną osobę albo uświetniający wydarzenie,to?
12)Osoba ustosunkowana do wszystkiego nieufnie,to?
13)Człowiek, który zna cenę wszystkich rzeczy,to?
14)Opowieść fantastyczna, posługująca się elementami cudowności i niezwykłości, to?
1 5 1