Odpowiedzi

2009-11-07T20:07:05+01:00
1. Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Opola prowadzone są w siedzibie jednostki.
2. Rokiem rozliczeniowym dla jednostki jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się sprawozdawczość miesięczną, a następnie kwartalną, półroczną oraz roczną zgodnie z wymogami przepisów ustawy o sprawozdawczości budżetowej.
3. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w systemie informatycznym „Programy obsługi jednostek budżetowych” w wersji wprowadzonej do stosowania każdorazowo odrębnym Zarządzeniem Prezydenta. Program informatyczny „Księgowość budżetowa” został opracowany przez Zakład Systemów Informatycznych SIGID sp. z o. o. z Poznania.
4. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych została szczegółowo omówiona w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.
5. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych szczegółowo omówiono w Instrukcji wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Opola.


1.System gospodarczy- są to wszystkie działania polegające na produkcji, wymianie, konsumpcji i usługach.
2.System społeczny, są to związki między ludźmi, które funkcjonują w danym społeczeństwie.
3.System kulturalny- są to wszelkie działania zaspokajające potrzeby kulturalne.
(odpowiedzi do pytania nr. 2)
1Rolnictwo
2przemysł
3usługi