Napisz regulamin hotelowy ( min 2 str A4)

1. Podstawowa interpretacja pojęć
2. Zakres działalności hotelu ( funkcjonowanie hotelu , kto gdzie i kiedy pracuje)
3 Obowiązki dyrektora , menagera
4 Prawa i obowiązki pracowników
5 Prawa i obowiązki klientów
6. Opis, procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych (przyklady takich sytuacji)

1

Odpowiedzi

2009-11-07T23:07:18+01:00
Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 12.00 do godziny 10.00.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji
do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5. Hotel ma obowiązek zapewnić:
· warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
· bezpieczeństwo pobytu,
· profesjonalną i uprzejmą obsługę
· sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa
6. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
· udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
· budzenie o wyznaczonej godzinie
· przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelowym sejfie
· przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu
7. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług.
8. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
9. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo
przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane
do sejfu w recepcji.
10. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną
za pobyt opłatę.
12. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
13.W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych
i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
15. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy
wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych
osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
1 2 1