Odpowiedzi

2009-11-08T14:37:38+01:00
Http://historia.pgi.pl/historia-polski.php

http://historia.pgi.pl/wojny.php

http://historia.na6.pl/wojny_polski_w_xvii_w

http://www.naleniucha.pl/humanities/h_history/1794712-wojny-polskie-xvii-wieku-polsko/

tu są różne strony ^^
2009-11-08T14:42:39+01:00
DATA WYDARZENIE
VII-IX w. Pierwsze organizacje państwowe na ziemiach polskich.
962-92 Mieszko I
966 Chrzest Polski
992-1025 Bolesław Chrobry
1000 Zjazd gnieźnieński
1002-18 Wojny z Niemcami
1018 Wyprawa na Kijów
1025 Koronacja Chrobrego
1025-34 Mieszko II
1034-58 Kazimierz Odnowiciel
1037-38 Powstanie ludowe
1058-79 Bolesław Śmiały
1076 Koronacja Bolesława Śmiałego
1079-1102 Władysław Herman
1102-38 Bolesław III Krzywousty
1109 Najazd Henryka V na Śląsk
1113-22 Przyłączenie Pomorza Gdańskiego
1138 Testament Krzywoustego
1138-46 Władysław II
1146-73 Bolesław IV Kędzierzawy
1157 Najazd Fryderyka I Barbarossy na Wielkopolskę
1173-77 Mieszko III Stary
1177-94 Kazimierz II Sprawiedliwy
1220 Zjazd łęczycki
1181 Uzależnienie Pomorza Zachodniego od cesarstwa
1194-1227 Leszek Biały
1226 Sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
1229-38 Henryk I Brodaty
1238-41 Henryk II Pobożny
1241 Najazd Tatarów; bitwa pod Legnicą
1243-79 Bolesław V Wstydliwy
1279-88 Leszek Czarny
1288-90 Henryk IV Probus
1295-96 Przemysł II
1300-05 Wacław II Czeski
1306-33 Władysław Łokietek
1308-09 Zagarnięcie Pomorza przez Krzyżaków
1320 Koronacja Łokietka
1331 Zwycięstwo nad Krzyżakami pod Płowcami
1333-70 Kazimierz Wielki
1335 Zrzeczenie się praw do Śląska
1343 Pokój z Zakonem w Kaliszu, rezygnacja z Pomorza
1347 Ustawodawstwo wiślickie
1349 Zajęcie Rusi Halickiej
1364 Założenie Akademii Krakowskiej
1370-82 Ludwik Węgierski
1374 Przywilej koszycki
1384-99 Jadwiga
1385 Układ z Litwą w Krewie
1386-1434 Władysław Jagiełło
1400 Uniwersytet Jagielloński
1409-1411 Wielka wojna z Zakonem
1410 Zwycięstwo pod Grunwaldem
1413 Unia horodelska
1434-44 Władysław III Warneńczyk
1444 Bitwa pod Warną
1447-92 Kazimierz Jagiellończyk
1454-66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem
1454 Statuty nieszawskie
1466 Pokój toruński, odzyskanie Pomorza; Prusy krzyżackie lennem Polski
1492-1501 Jan Olbracht
1494 Utworzenie się izby poselskiej
1496 Statuty piotrkowskie
1497 Klęska bukowińska
1501-06 Aleksander Jagiellończyk
1505 Konstytucja "Nihil novi"
1506-48 Zygmunt I Stary
1506-08 Pierwsza wojna z Moskwą
1520 Statut toruński, wprowadzenie pańszczyzny
1525 Hołd pruski, sekularyzacja Zakonu
1526 Włączenie Mazowsza do Polski
1537 Wojna kokosza
1548-72 Zygmunt II August
1561-70 Wojna o Inflanty
1562-63 Sejm egzekucyjny w Piotrkowie
1569 Unia lubelska
1570 Zgoda sandomierska
1573 Pierwsza wolna elekcja
1573-74 Henryk Walezy
1576-86 Stefan Batory
1578 Ustanowienie trybunału koronnego
1579-82 Wojna z Państwem Moskiewskim o Inflanty
1587-1632 Zygmunt III Waza
1596 Unia brzeska
1600-11 Pierwsza wojna polsko-szwedzka
1605 Zwycięstwo pod Kircholmem
1606-09 Rokosz Zebrzydowskiego
1609-12 Wojna z Moskwą
1611 Zdobycie Smoleńska
1620 Klęska pod Cecorą
1621 Obrona Chocimia
1627 Bitwa morska pod Oliwą
1632-48 Władysław IV Waza
1634 Pokój z Moskwą w Polanowie
1648-54 Powstanie Chmielnickiego
1648-68 Jan Kazimierz
1651 Powstanie Kostki Napierskiego; bitwa pod Beresteczkiem
1654 Ugoda perejesławska
1655-56 Najazd Szwedów na Polskę (potop)
1657 Traktat welawsko-bydgoski, utrata lenna pruskiego
1660 Pokój w Oliwie
1665-66 Rokosz Lubomirskiego
1667 Rozejm z Moskwą w Andruszowie
1669-73 Michał Korybut Wiśniowiecki
1672 Początek wojen z Turcją, traktat w Buczaczu
1673 Zwycięstwo Sobieskiego pod Chocimiem
1674-96 Jan III Sobieski
1676 Rozejm w Żórawnie
1683 Odsiecz wiedeńska
1686 Pokój Grzymułtowskiego z Moskwą
1697-1733 August II Saski
1699 Pokój karłowicki
1700-21 Wojna północna
1704-09 Stanisław Leszczyński
1717 Sejm Niemy
1733 Traktat "Trzech Czarnych Orłów"
1733-63 August III Saski
1740 Przejęcie Śląska od Austrii do Prus
1764 Reformy sejmu konwokacyjnego
1764-95 Stanisław August Poniatowski
1766 Obalenie reform Czartoryskich
1767 Konfederacja radomska, prawa kardynalne pod gwarancją rosyjską
1768-72 Konfederacja barska
1772 I rozbiór Polski
1773 Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1775 Powołanie Rady Nieustającej
1788-92 Sejm Czteroletni
1791 Konstytucja 3 maja
1792 Konfederacja targowicka i wojna z Rosją
1793 II rozbiór Polski
1794 Insurekcja kościuszkowska
1795 III rozbiór Polski
1797 Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1806 Wkroczenie Napoleona na ziemie polskie
1807 Utworzenie Księstwa Warszawskiego
1809 Wojna z Austrią
1815 Kongres wiedeński, utworzenie Królestwa Polskiego
1823 Reforma uwłaszczeniowa w Poznańskiem
1830-31 Powstanie listopadowe
1832 Zawiązanie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Paryżu
1835 Zawiązanie Gromad Ludu Polskiego w Anglii
1844 Spisek ks. Ściegiennego
1846 Powstanie krakowskie; antyszlachecki ruch chłopski w Galicji
1848 Wiosna Ludów, powstanie wielkopolskie, ruch wolnościowy w Galicji
1848-49 Udział Polaków w walkach rewolucyjnych w Europie
1861 Manifestacje patriotyczne w Warszawie
1863-64 Powstanie styczniowe, dekrety uwłaszczeniowe
1864 Carska reforma uwałszczeniowa
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T14:45:40+01:00
1600-1635 - długotrwałe wojny ze Szwecją, zakończone pokojem dzięki Władysławowi IV
1655 - 1660 roku- kolejny atak Szwedów na Polskę
1657 - Szwedzi zdecydowali się podpisać pierwszy rozbiór Polski
1610 - zwycięstwo Polski pod Kłuszynem
1619 - rozejm w Dywilinie
1656 - Rosjanie zgodzili się [na czas wojny polsko-szwedzkiej] podpisać rozejm w Niemieży
1667 - rozejm w Andruszowie [podział Ukrainy pomiędzy Polskę a Rosję wzdłuż rzeki Dniepr]
1620 - 1621 - pierwsza wojna z Turkami
1672 - Turcy pokonali Rzeczypospolitą
1699 - podpisanie pokoju w Karłowicach
1648 - Kozacy sprzymierzeni z Tatarami zaatakowali Rzeczypospolitą i wygrali
1651 - polskie wojska rozgromiły Kozaków pod Beresteczkiem
1 5 1