Odpowiedzi

2009-11-08T16:06:26+01:00

"Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.
Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz."
J 10:14-16

Na podstawie powyższego wersetu katolicyzm sformułował naukę o konieczności organizacyjnego podporządkowania się władzy papieża do osiągnięcia zbawienia:
"Jeśli zatem Grecy lub inni mówią, że nie zostali powierzeni Piotrowi i jego następcom, to muszą przyznać, iż sami nie są z owiec Chrystusa, ponieważ Pan mówi u św. Jana: "Jest jedna owczarnia i jeden pasterz" Jana 10:16.
...Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia."
Bonifacy VIII, Bulla ,,Unam sanctam" (1302)

Jezus mówi o sobie jako o Dobrym Pasterzu, którego mają słuchać Jego uczniowie. Katolicyzm podstawia w to miejsce człowieka wybranego obecnie w demokratycznym głosowaniu (wcześniej w głosowaniu ludu Rzymu, później jednomyślnie w gronie kardynałów), który przyjmuje tytuł papieża.
Jedna owczarnia to według Pisma włączeni przez wiarę w Jezusa do Jego Ciała/Kościoła zarówno wierzący Żydzi, jak i Poganie:

"Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu." Efez. 2:11-22

Katolicyzm pojmuje jedną owczarnię Jezusa w sposób organizacyjny - są to ludzie włączeni do kościoła przez sakrament chrztu i trwający w posłuszeństwie papieżowi.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T16:11:35+01:00
Myślę, że tak naprawdę tworzymy jeden wqiellkin kościół i onie tylko z odmianami katolicy7zmu ale i żydami i muzułmanami. przecież wszyscy wierzymy w jednego boga, różnimy się tylko na temat jak dojśc do niego.
2009-11-08T19:28:21+01:00
Wolą Pana Jezusa było aby wszyscy,którzy w niego wierzą stanowili jeden lud Boży.Jezus polecił głoszenie ewangelii wszystkim ludziom.Dawane świadectwo swojego życia.Ustanowił eucharystię jako sakrament jedności jednak z winy samych wierzących z braku miłości powstały w kościele rozłamy.