Odpowiedzi

2009-11-08T16:23:38+01:00
P = mv
Ek = mv²/2
p2 = mv2
v2 = v/3
p2 = mv/3
p1 = 3p2
Ek2 = mv2²/2 = m(v/3)²/2 = mv²/18
9Ek =Ek2

Energia kinetyczna wzrosnie 9 razy.
1 5 1