Połącz pojęcie z jego charakterystyką – wpisz litery do nawiasów.
A. forma rządów, w której władza (dziedziczna lub uzyskana w drodze wyboru ) spoczywa w ręku jednostki – monarchy ( cesarza, króla, księcia ), sprawującego ją dożywotnio, samodzielnie lub z innymi organami państwa
B. ustrój państwowy, w którym nieograniczona władza spoczywa w rękach mo-narchy, bez kontroli ze strony społeczeństwa
C. forma rządów, w której władzę sprawuje ogół obywateli; władza ludu
6
D. rzecz publiczna, rzeczpospolita; forma ustroju państwowego, w którym naj-ważniejsze organy państwa wybierane są, na czas określony, przez ogół obywa-teli w drodze wyborów
E. system rządów, w którym władza spoczywa w ręku absolutnego monarchy, podejmującego szereg reform usprawniających funkcjonowanie państwa – ad-ministracji, gospodarki, oświaty itd.
F. ustrój państwowy, w którym parlament sprawuje kontrolę nad władzą wyko-nawczą, na czele państwa stoi monarcha
G. państwo, na czele którego stoi monarcha, a poszczególne, wyodrębnione gru-py społeczne mają własne prawa i charakterystyczną sytuację gospodarczą
/ / 1. republika
/ / 2. absolutyzm oświecony
/ / 3. monarchia
/ / 4. absolutyzm
/ / 5. monarchia stanowa
/ / 6. demokracja
Bardzo proszę o pomoc!!!
Z góry dzięki:)

3

Odpowiedzi

2009-11-08T17:11:55+01:00
/D/ 1. republika
/ G/ 2. absolutyzm oświecony
/B / 3. monarchia
/A / 4. absolutyzm
/ E/ 5. monarchia stanowa
/ C/ 6. demokracja
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:21:09+01:00
2009-11-08T19:28:28+01:00