Odpowiedzi

2009-11-08T20:14:08+01:00
Pozytywne
1.mamy lepsze drogi
2.są wolne granice
3.można studiować za granicą
2009-11-08T20:29:45+01:00
Plusy
+ Utrwalenie demokratycznych struktur władzy publicznej z uwzględnieniem zasad Pomocniczości i solidarności społecznej;
+ Podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki na wspólnym rynku i na rynkach trzecisz;
+ Rozwój i modernizacja infrastruktury, m. in. na obszarach wiejskich;
+ Więcej inwestorów z zagranicy ;
+ Pomoc finansowa na wyrównanie poziomu życia w najuboższych regionach;
+ Nowe miejsca pracyw kraju i otwarcie rynków pracy w innych krajach;
+ Lepsze szanse edukacji i rozwoju dla młodzieży w ramach programów europejskich;
+ Większe możliwości rozwoju zasobów ludzkich z wykorzystaniem funduszy wspólnotowcyh;
+ Upowszechnienie polskiej kultury oraz osiagnięć naukowych i technicznych;
+ Lepsza ochrona granic Polski; przy jednoczesnym otwarciu granic miedzyunijnych:
+ Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Minusy
- Częściowa utrata suwerenności w obszarach objętych wspólną polityką;
- Inflacja prawa i wzrost biurokracji ze względu na mnogość i drobiazgowość różnych przepisów unijnuch;
- Obciążanie budżetu jako warunek korzystania ze środków i programów unijnuch, a także wysoka składka do budżetu unijnego;
- Zwiększenie emigranij, zwłaszcza ludzi młodych, zdolnych i wykształconych, w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych;
- Zanikanie tradycji narodowuch, obyczajowych, kulturowych na rzecz ich unifikacji - utrata tożsamości narodowej;
- Utrata tradycyjnych wartości moralnych i ateizacja społeczeństwa;
- Stopniowa utrata własności zeimi i środków produkcji na rzecz obcokrajowców;
- Ograniczenie produkji np. rolnej
- Kłopot ze zbytem towarów karajowych wobec wielości towarów wyprodukowanych w innych krajach;
- Szybszy wzrost kosztów życia przy wolniejszym wzroście dochodów, a wiec konsekwencje wieksze rozwarstwienie mieszkańców naszego kjraju;
- Frustracja z powodu odległych perspektyw upowszechniania wspólnotowych standardów życia.
1 3 1
2009-11-08T20:53:41+01:00
Pozytywne
mniej wojn
więcej lepszych rzeczy dla Poslki
wiecej rzeczy jest odnowionych
negatywne
sprzeczki i kłotnie
pomaganie zawsze sobie na wzajem