Odpowiedzi

2009-11-09T16:00:45+01:00
A)Ma co najmniej dwa boki równej długości.Posiada conajmniej jedą oś symetri.Kąty przy podstawie są przystające a ich miara jest mniejsza od miary kąta prostego.

b)Prostokąt o wszystkich bokach równej długości.Kwadrat to romb którego wszystkie kąty wewnętrzne są proste.Kwadrat to prostokąt będący jednocześnie rombem.Przeciwległe boki są równoległe. Przekątne przecinają się w połowie.Przekątne mają równą długość. Przekątne przecinają się pod kątem prostym.Wszystkie kąty wewnętrzne są proste.

c)Czworokąt mający dwie pary równoległych boków. Jego przekątne przecinają się w połowie swojej długości.Przeciwległe kąty są równej miary. Suma miar kątów sąsiednich wynosi 180.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T16:01:27+01:00
Trójkąt - Wielokąt o trzech bokach. Trójkąt to najmniejsza (w sensie inkluzji) figura wypukła i domknięta, zawierająca pewne trzy ustalone i niewspółliniowe punkty płaszczyzny (otoczka wypukła wspomnianych trzech punktów).
Odcinki tworzące łamaną nazywamy bokami trójkąta, punkty wspólne sąsiednich boków nazywamy wierzchołkami trójkąta. Każdy trójkąt jest jednoznacznie wyznaczony przez swoje wierzchołki.
Często dla wygody jeden z boków trójkąta nazywa się podstawą, a pozostałe – ramionami.
W każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych między bokami wynosi 180°, zaś długości boków muszą spełniać pewne zależności.Trójkąty można dzielić ze względu na długości ich boków oraz ze względu na miary ich kątów.Wysokość trójkąta to prosta zawierająca jego wierzchołek i prostopadła do prostej zawierającej przeciwległy bok.


Równoległobok - jest szczególnym przypadkiem trapezu. Jego przeciwległe boki są nie tylko równoległe, ale też równej długości. Jego przekątne przecinają się w połowie swojej długości (nie zawsze pod kątem prostym). Przeciwległe kąty są równej miary. Suma miar kątów sąsiednich wynosi 180° (kąt półpełny).
Szczególnymi przypadkami równoległoboku są romb (o wszystkich bokach takiej samej długości) oraz prostokąt (o wszystkich kątach prostych), a także kwadrat (o wszystkich bokach takiej samej długości i kątach prostych).


Kwadrat - prostokąt o wszystkich bokach równej długości. Można też powiedzieć, że kwadrat to romb którego wszystkie kąty wewnętrzne są proste, lub: kwadrat to prostokąt będący jednocześnie rombem.
Jak w każdym równoległoboku, także i w kwadracie:

* Przeciwległe boki są równoległe.
* Przekątne przecinają się w połowie.
* Punkt przecięcia przekątnych jest środkiem symetrii.

Jak w każdym prostokącie, także w kwadracie:

* Wszystkie kąty wewnętrzne są proste.
* Przekątne mają równą długość.

Jak w każdym rombie, także w kwadracie:

* Przekątne zawierają się w dwusiecznych kątów kwadratu.
* Przekątne przecinają się pod kątem prostym.

Dodatkowo:

* Kwadrat posiada cztery osie symetrii: dwie z nich to proste zawierające przekątne (jak w rombie), pozostałe dwie to symetralne boków (jak w prostokącie).
* Osie symetrii kwadratu dzielą go na 8 przystających trójkątów prostokątnych równoramiennych.
* Każde dwa kwadraty są do siebie podobne.
* Kwadrat jest czworokątem foremnym.
* Kwadraty są ścianami sześcianu oraz niektórych wielościanów półforemnych, m.in. ośmiościanu ściętego.
2 4 2
2009-11-09T16:08:49+01:00
A.
W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe.Jeżeli dzielisz podstawę to kąty przy wierzchołku mają równe części.
Trójkąt równoramienny posiada co najmniej jedną oś symetrii przecinającą podstawę w połowie długości oraz przechodzącą przez wierzchołek kąta łączącego ramiona.

b.
ma wszystkie boki równej długości.kwadrat to prostokąt będący jednocześnie rombem.wszystkie kąty są proste i przekątne są równe.
pole= a²

c.
Równoległobokiem nazywamy czworokąt, w którym przeciwległe boki są parami równe i równoległe.
obw= 2a+2b
P=ah
punkt przeciecia dzieli rownoleglobok na równe części
1 5 1