Odpowiedzi

2009-05-01T10:08:34+02:00
Mg + H2SO4 ---> MgSO4 + H2
CuO + H2SO3 ---> CuSO3 + H2O
2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2H2O