Odpowiedzi

2009-11-09T17:44:52+01:00
Pokazuje dla danego dobra ile jego jednostek (Q) są skłonni wyprodukować producenci przy danej cenie (P).
2009-11-09T17:47:17+01:00
Pokazująca dla danego produktu ile jego jednostek ( wartości ilości na jednej osi) są skłonni wyprodukować producenci przy danej cenie ( wartości ceny na drugiej krzywej).

Wraz ze wzrostem cen, producenci widząc możliwość zysku, zwiększają produkcję, zwiększając jednocześnie łączną podaż. Wyższa cena jest zachętą do zwiększenia produkcji, przy niezmienionych warunkach. Istnieje zależność pomiędzy podażą a ceną. U podstaw tej zasady leżą trzy następujące czynniki:

kiedy przedsiębiorstwa zwiększają produkcję, często po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji koszty zaczynają wzrastać coraz szybciej,
im wyższa jest cena danego dobra, tym bardziej opłacalna staje się jego produkcja, przedsiębiorstwa mają motywacje do zwiększenia jego produkcji i zmniejszenia produkcji dóbr mniej opłacalnych,
jeżeli cena danego dobra utrzymuje się na wysokim poziomie, produkcje jego będą podejmować nowe przedsiębiorstwa, a to wywoła wzrost podaży rynkowej.
Pierwsze dwa czynniki wpływają na podaż w krótkim okresie, trzeci natomiast działa w długim okresie.

2009-11-09T18:17:38+01:00
Krzywa podaży ma nachylenie dodatnie, tzn. w miarę wzrostu ceny wielkość podaży rośnie. Inne czynniki określającą krzywą podaży to: dostępna dla wytwórców technika, koszty produkcji (praca, maszyny i urządzenia, energia, surowce) oraz interwencja państwa.